Chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng ISO

Trung tâm được chứng minh – thông qua tổ chức thẩm tra độc lập dựa trên các tiêu chuẩn để xét nghiệm được công nhận toàn cầu. ISO 13485 là một hệ thống quản lý được phát triển riêng biệt cho hệ thống thiết bị y tế – khoa học. Mục đích chính của tiêu chuẩn này đáp ứng với những yêu cầu và qui định pháp lý.

Image: 
Content Slider: 
Miền Nam
Miền Bắc
Go to Top