Centres organize delegations visiting US USIAD discuss quality of DNA tests

Đoàn khách gồm các chuyên gia ADN chọn trung tâm tại Việt Nam tham quan thảo luận phát triển chất lượng các xét nghiệm ADN tại trung tâm ngang bằng với các labo lớn trên thế giới.
 

Go to Top